THỦ TỤC BÁN HOẶC GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ CỦA NHÀ NƯỚC THEO HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HÀNG NĂM

a) Trình tự thực hiện:

            (1) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa và trả kết quả của cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với huyện chưa có bộ phận một cửa và trả kết quả).

            Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

            (2) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

            (3) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất, chuyển hồ sơ cho cơ quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ cho thuê đất.

            (4) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản.

            (5) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

            * Thời gian và địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: thực hiện trong giờ hành chính trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, tết, tại cơ quan hành chính.

            b) Cách thức thực hiện:

            Nộp hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, tại bộ phận một cửa và trả kết quả của cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với huyện chưa có bộ phận một cửa và trả kết quả).

            c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

            - Thành phần hồ sơ:

            + Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định.

            + Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

            + Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước.

            + Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư;

            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

            d) Thời hạn giải quyết:

            - 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 10 ngày cho thủ tục đăng ký biến động về mua, góp vốn tài sản và 20 ngày cho thủ tục thuê đất.

            - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

            đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

            Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

            e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

            - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

            - Cơ quan phối hợp (nếu có): cơ quan thuế, kho bạc.

            g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

            - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

            h) Lệ phí (nếu có):

TT

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

ĐVT

Thành tiền (đồng)

1

Đất SXKD nông nghiệp

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

50.000

 

- Khu vực còn lại

-

30.000

2

Đất SXKD phi nông nghiệp

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

 

 

+ Diện tích ≤ 0,5ha

-

1.200.000

 

+ Diện tích trên 0,5ha đến 1ha

-

1.500.000

 

+ Diện tích trên 1ha đến 5ha

-

2.000.000

 

+ Diện tích trên 5ha

-

2.500.000

 

- Khu vực còn lại

-

 

 

+ Diện tích ≤ 0,5ha

-

1.000.000

 

+ Diện tích trên 0,5ha đến 1ha

-

1.200.000

 

+ Diện tích trên 1ha đến 5ha

-

1.500.000

 

+ Diện tích trên 5ha

-

2.000.000

 

            i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không

            k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

            (a) Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

            - Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

            - Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

            (b) Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

            - Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

            - Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

            - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

            (c) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

            l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

            - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

            - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

            - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

            - Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính.

            - Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương.