THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG NUÔI LIỆT SĨ

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người có yêu cầu chuẩn bị đơn đề nghị giải quyết chế độ công nuôi liệt sỹ; Bản khai thân nhân liệt sỹ theo quy định, Biên bản họp họ tộc liệt sĩ jhawngr định đã nuôi dưỡng liệt sĩ gửi UBND cấp xã.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản khai cùng các giấy tờ theo quy định, có trách nhiệm xác nhận bản khai, đơn đề nghị gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội qua Bộ phận một cửa UBND huyện Gia Lộc.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị giải quyết chế độ công nuôi liệt sỹ (có xác nhận của UBND xã, TT nơi cư trú);

+ Bản khai thân nhân liệt sỹ;

+ Văn bản đề nghị của gia đình, họ tộc liệt sĩ được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

+ Bản sao công chứng bằng “Tổ quốc ghi công”;

- Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 

- Cấp xã: 05 ngày làm việc.

- Cấp huyện : 15 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cấp huyện: Văn bản đề nghị .     

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai thân nhân liệt sỹ mẫu LS4;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người có công nôi dưỡng liệt sĩ khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Người có công ngày 16/7/2012;

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013;

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

 

 

 

 

Mẫu LS4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ

Họ và tên: ……………………………………………..

Sinh ngày ... tháng ... năm …………………  ….. Nam/Nữ: .............

Nguyên quán: .................................................................................................

Trú quán: ........................................................................................................

Mối quan hệ với liệt sĩ: ..................................................................................

Họ và tên liệt sĩ: ………………………… hy sinh ngày ... tháng ... năm ….

Nguyên quán: .................................................................................................  

Bằng Tổ quốc ghi công số ………………………… theo Quyết định số ……… ngày …… tháng ... năm ... của Thủ tướng Chính phủ.

Liệt sĩ có những thân nhân sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Mối quan hệ với liệt sĩ

Nghề nghiệp

Chỗ ở hiện nay (Nếu chết ghi rõ thời gian)

Hoàn cảnh hiện tại (*)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………………….

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Ghi chú:(*) Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật...